Diversiteit2

Een divers & inclusief personeelsbeleid

Een divers personeelsbeleid bevordert een omgeving waarin alle medewerkers zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Dit vermindert het verloop, maakt de organisatie aantrekkelijker als werkgever, en verbetert het imago van het bedrijf. Verschillende achtergronden, visies en ideeën stimuleren creatieve oplossingen en bevorderen innovatie.

Aan de slag gaan

Elke onderneming, ongeacht de grootte, heeft een duidelijke visie en doordacht beleid nodig om diversiteit effectief en inclusief te managen. Ontdek hier enkele essentiële bouwstenen.

  Analyseer de situatie binnen je onderneming

  Voordat je een inclusief diversiteitsbeleid ontwikkelt, is het cruciaal om de huidige situatie binnen je onderneming te begrijpen en te organiseren om een breed gedragen beleid te creëren. Een gestructureerde aanpak helpt bij het geleidelijk opbouwen van een coherent beleid.

   

  💡 Voer een uitgebreide interne diversiteitsaudit uit om de huidige samenstelling van het personeelsbestand te begrijpen, inclusief demografische gegevens en percepties van medewerkers over inclusie.

  💡Richt een diversiteitscommissie op met vertegenwoordiging uit verschillende lagen van de organisatie. Deze commissie kan de diversiteitsstrategieën coördineren, initiatieven voorstellen en de voortgang monitoren.

  Integreer diversiteit en inclusie in je missie en visie

  Je missie en visie geven richting aan je organisatie en bepalen je strategie. Door diversiteit en inclusie vanaf het begin te verankeren, positioneer je jezelf zowel intern als extern. Het biedt een stevig fundament voor een inclusieve werkomgeving.

   

  💡Herzie de missie en visie van het bedrijf om expliciet diversiteit en inclusie op te nemen als kernwaarden en strategische doelen.

  Focus op welzijn en preventie

  Een preventieve aanpak van discriminatie, diversiteit en inclusie is essentieel. Voorkom problemen proactief door structureel te werken aan duurzame oplossingen binnen je welzijnsbeleid. Naast materiële factoren spelen daarin ook de psychosociale aspecten een belangrijke rol.

   

  💡Implementeer een trainingssessie voor alle medewerkers over inclusiviteit en onbewuste vooroordelen (bias) om een respectvolle werkomgeving te bevorderen en discriminatie te voorkomen.

  Waarover gaat welzijn op het werk?

  We denken vaak eerst aan materiële aspecten, zoals veiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, hygiëne, de aankleding van de werkruimte enz. Maar het gaat om veel meer dan dat. Om het welzijn van je werknemers te bevorderen, moet je ook aandacht hebben voor psychosociale aspecten, zoals het mentaal welzijn, de morele en fysieke integriteit, een discriminatievrije en veilige werkomgeving, enz. De psychosociale aspecten zijn gelinkt aan de organisatie van het werk, de inhoud en de werkvoorwaarden. Maar ook aan interpersoonlijke relaties en de leefomstandigheden op het werk die mogelijks conflicten, geweld of pesterijen uitlokken. Meer informatie over welzijn op het werk vind je op de websites van FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg of het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.

  Waarom een preventiebeleid uitwerken?

  Proactief anticiperen op moeilijkheden en uitdagingen die zich voor doen, is cruciaal. Waarom?
   

  • Preventie geeft een stevige basis aan je diversiteitsbeleid 

  • Zo beantwoordt je aan de wettelijke verplichtingen 

  • Het schept een duidelijk kader om adequaat en coherent te reageren op uitdagingen die zich voordoen

   

  Dankzij je preventiebeleid waarborg je het welzijn van je personeel en tegelijk kan je zo inzetten op meer inclusief handelen.

  Investeer in je leidinggevenden

  Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij de implementatie van een diversiteitsbeleid. Zorg ervoor dat zij de nodige ondersteuning, training en bewustwording krijgen om een inclusieve werkomgeving te bevorderen.

   

  💡Organiseer workshops en coachingssessies voor leidinggevenden om hun vaardigheden in inclusief leiderschap te ontwikkelen, inclusief het herkennen en aanpakken van vooroordelen.

  Benadruk het belang van communicatie

  Een doordachte communicatiestrategie is onmisbaar voor een succesvol inclusief diversiteitsbeleid. Zorg voor heldere en inclusieve communicatie zowel binnen als buiten de organisatie. Via Unia’s e-Div kan je verschillende tips rond inclusieve communicatie terugvinden.

   

  💡Ontwikkel en verspreid richtlijnen voor inclusieve communicatie, inclusief het gebruik van genderneutrale taal en respectvolle taalgebruik in alle interne en externe communicatie.

  Veranker je beleid

  Hoe kun je nieuwe praktijken, processen, houdingen en vaardigheden duurzaam verankeren in je onderneming? Je diversiteitsbeleid moet geïntegreerd worden met andere beleidsaspecten voor een optimaal resultaat.

  Twee belangrijke aspecten zorgen voor de verankering van je beleid:

  •  Verankering: Formaliseer diversiteit in werkprocedures. Integreer nieuwe diversiteitsinitiatieven in bestaande processen, procedures en documenten, zodat diversiteit een essentieel onderdeel wordt van hoe je onderneming opereert.

  •  Verdieping: Meten is weten. Herhaal en verfijn regelmatig je initiële analyse van de diversiteitssituatie. Meet en rapporteer continu over de voortgang om nieuwe uitdagingen snel te identificeren en je acties bij te sturen voor een inclusievere werkcontext.

   

  💡Integreer diversiteits- en inclusie-indicatoren in reguliere prestatiebeoordelingen en rapporteer regelmatig over de voortgang en impact van diversiteitsinitiatieven.

  Meer inspiratie nodig?

  Ontdek concrete getuigenissen en expertadvies op onze website. Onze partners en experts staan klaar om je te ondersteunen bij het opzetten van een maatwerk actieplan voor een diverse en inclusieve werkomgeving.

   

  💡Lanceer een interne campagne waarin medewerkers hun persoonlijke verhalen en ervaringen delen over diversiteit en inclusie, om bewustzijn te vergroten en een inclusieve bedrijfscultuur te versterken.

Online tool om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen

e-DIV door UNIA

Het platform e-DIV van UNIA  biedt zowel voor werknemers als werkgevers enorm veel informatie. Via twee gratis leermodules integreer je kennis op een duurzame manier. Inspiratie via de online diversiteitsgids of goede voorbeelden zijn slechts enkele instrumenten die je kan gebruiken om je acties rond diversiteit en inclusie meer vorm te geven.

Neem een kijkje op e-DIV
UNIA

Platform Diversiteit & Inclusie

 • Icoon_Personeelsbeleid
  Een divers & inclusief personeelsbeleid
 • Icoon_Begeleiding en ondersteuning
  Ondersteuning & begeleiding
 • Icoon_non-discriminatiecode
  Sectorale Non-Discriminatiecode
 • Icoon_Handicap
  Toegankelijkheid voor werknemers met een beperking
 • Icoon_Best practices
  Best practices uit de sector
 • Vacatures inclusie1.jpg
  Inclusief rekruteren