Diversiteit2

Een divers en inclusief personeelsbeleid

Een divers personeelsbeleid zorgt ervoor dat alle medewerkers zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Medewerkers gaan minder snel afhaken, wat van de organisatie een aantrekkelijke werkplek maakt en het imago van de werkgever positief beïnvloed. Verschillende achtergronden, visies en ideeën stimuleren creatievere oplossingen en zorgen voor meer innovatie.

Hoe ga ik aan de slag?

Elke onderneming - hoe groot of klein ook - heeft een duidelijke visie én een doordacht beleid nodig om de toenemende diversiteit binnen de onderneming succesvol en op inclusieve wijze te managen. Ontdekt hier enkele cruciale bouwstenen.

  Analyseer de situatie binnen je onderneming

  Wil je werken aan een inclusief diversiteitsbeleid? Breng dan eerst de huidige situatie binnen je onderneming in kaart en denk na over hoe je je gaat organiseren om tot een gedragen beleid te komen. De ervaring leert dat je vragen rond diversiteit en inclusie best op een structurele manier benadert. Het is een proces, waarin je stap per stap toewerkt naar een coherent beleid.

  • Waar staat mijn onderneming of organisatie op het vlak van diversiteit? 
  • Wat is onze missie en onze visie, welke waarden heeft onze onderneming? Hoe vinden we hier diversiteit en inclusie in terug? 
  • Hoe zitten diversiteit en inclusie verweven in onze aanpak van welzijn op het werk? En hoe gaan we hier preventief mee om?
  • Geven we onze leidinggevenden de nodige middelen en tools om een centrale rol te spelen? 
  • Hoe communiceren we binnen én buiten onze onderneming?
  • Hoe verankeren we diversiteit en inclusie in alle facetten van ons ondernemingsbeleid?

  Neem diversiteit en inclusie op in de missie en visie van je onderneming

  De missie en de visie van je onderneming geven aan waar je voor staat, ze geven kleur aan je organisatie en bepalen je strategie. Door dit helder te formuleren positioneer je je naar de buitenwereld en naar je medewerkers toe. Veranker daarom vanaf het begin diversiteit en inclusie in je missie en je visie. 

  • Wat voor een onderneming ben je? Wat wil je bereiken en welke waarden gaan er schuil achter je visie? 
  • Het biedt je een stevig fundament voor vragen en moeilijkheden die zich op de werkvloer kunnen voordoen: je kan er op elk moment naar verwijzen en naar teruggrijpen. 
  • Je zet in op een werkplek waar iedereen gelijke kansen krijgt en er geen plaats is voor discriminatie of racisme. 
  • Het helpt je om strategische keuzes te maken. 
  • Je kunt ermee je authenticiteit in de verf zetten en je onderscheiden van andere ondernemingen.

  Focus op welzijn en preventie

  Een preventieve aanpak rond discriminatie, diversiteit en inclusie is belangrijk. Wacht niet tot vragen of incidenten opduiken. Voorzie nu al de nodige tijd om structureel te werken aan solide en duurzame oplossingen. Werk toe naar een diversiteitsbeleid dat kadert binnen welzijn op het werk. Dit kan via het preventiebeleid van je onderneming. Naast materiële factoren spelen daarin ook de psychosociale aspecten een belangrijke rol.

  Waarover gaat welzijn op het werk?

  We denken vaak eerst aan materiële aspecten, zoals veiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, hygiëne, de aankleding van de werkruimte enz. Maar het gaat om veel meer dan dat. Om het welzijn van je werknemers te bevorderen, moet je ook aandacht hebben voor psychosociale aspecten, zoals het mentaal welzijn, de morele en fysieke integriteit, een discriminatievrije en veilige werkomgeving, enz. De psychosociale aspecten zijn gelinkt aan de organisatie van het werk, de inhoud en de werkvoorwaarden. Maar ook aan interpersoonlijke relaties en de leefomstandigheden op het werk die mogelijks conflicten, geweld of pesterijen uitlokken. Meer informatie over welzijn op het werk vind je op de websites van FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg of het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.

  Waarom een preventiebeleid uitwerken?

  Proactief anticiperen op moeilijkheden en uitdagingen die zich voor doen, is cruciaal. Waarom?
   

  • Preventie geeft een stevige basis aan je diversiteitsbeleid 
  • Zo beantwoordt je aan de wettelijke verplichtingen 
  • Het schept een duidelijk kader om adequaat en coherent te reageren op uitdagingen die zich voordoen

   

  Dankzij je preventiebeleid waarborg je het welzijn van je personeel en tegelijk kan je zo inzetten op meer inclusief handelen.

  Investeer in je directe leidinggevenden

  Wil je ervoor zorgen dat iedere medewerker handelt naar de waarden in je missie en visie en zich thuis voelt in je onderneming? Betrek dan je leidinggevenden bij het hele proces naar meer diversiteit en inclusie. Zij vervullen een sleutelrol in de implementatie van een breed personeelsbeleid. Inclusief leidinggeven betekent dat je een context creëert waarbinnen alle medewerkers zich zowel verbonden als veilig voelen met en binnen de onderneming.

  Om deze cruciale en verbindende rollen zo goed mogelijk te kunnen vervullen tijdens de implementatie van een nieuw diversiteitsbeleid, moeten de leidinggevenden de nodige ondersteuning krijgen. Sensibilisering, vorming en training zullen de attitudes, de kennis en de vaardigheden van leidinggevenden op alle niveaus versterken.

  De kracht van communicatie

  Communicatie is belangrijk in alle aspecten van het beheer van een onderneming. Maar bij de implementatie van een inclusief diversiteitsbeleid is een doordachte communicatiestrategie onontbeerlijk. Via Unia’s e-Div kan je verschillende tips rond inclusieve communicatie terugvinden.

  Veranker je beleid

  Hoe kan je nieuwe praktijken, nieuwe processen, nieuwe houdingen of nieuwe vaardigheden duurzaam verankeren in je onderneming? En vooral: wanneer doe je dat het beste? Je diversiteitsbeleid staat niet los van andere beleidsaspecten van je onderneming. Net als deze andere beleidsaspecten, is diversiteit een factor die je moet beheren om er optimaal de vruchten van te plukken.

  ➔ Twee aspecten zorgen samen voor een verankering van je beleid: 

  Verankering: Formaliseer diversiteit in je werkprocedures Alles wat doorheen de implementatie van het diversiteitsbeleid ‘nieuw’ is, moet zijn weg vinden in reguliere (bestaande) processen, procedures en documenten. Zo wordt het diversiteitsbeleid niet iets apart maar een essentieel onderdeel van ‘hoe wij in deze onderneming de dingen doen’. 

  Verdieping: Meten is weten. Aan het begin van de oefening analyseerde je waar je onderneming stond. Deze analyse moet je nu op regelmatige basis herhalen en verder verfijnen. Door je beleid te meten, hou je de vinger aan de pols. Nieuwe uitdagingen of blinde vlekken kom je snel op het spoor zodat je je acties bij kunt sturen en verder werken aan een meer inclusieve werkcontext. 

  Ik wil meer inspiratie voor het creeëren van een diverse en inclusieve onderneming?

  Jij staat niet alleen in je zoektocht om de diversiteit op jouw werkvloer te managen. Je vindt op deze website verschillende concrete getuigenissen van collega’s die ook stappen zetten. Commerce Training werkt met een tiental experten, bereikbaar voor jou in de regio. Zij kunnen jouw aanspreekpunt zijn wanneer je een actieplan wil opzetten dat op maat van jouw vragen gestalte krijgt. Onder het thema beleid en partners vind je welke organisaties dit initiatief samen gestalte geven binnen de Vlaamse beleidscontext.

Online tool om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen

e-DIV door UNIA

Het platform e-DIV van UNIA  biedt zowel voor werknemers als werkgevers enorm veel informatie. Via twee gratis leermodules integreer je kennis op een duurzame manier. Inspiratie via de online diversiteitsgids of goede voorbeelden zijn slechts enkele instrumenten die je kan gebruiken om je acties rond diversiteit en inclusie meer vorm te geven.

Neem een kijkje op e-DIV
UNIA

Platform Diversiteit en Inclusie

Ontdek hieronder welke partners je kunnen begeleiden naar meer diversiteit op de werkplek, maak kennis met de non-discriminatiecode in de handel, schrijf je in voor een audit i.v.m. toegankelijkheid en lees meer over de best practices binnen de sector.

 • Icoon_Personeelsbeleid
  Een divers en inclusief personeelsbeleid
 • Icoon_Begeleiding en ondersteuning
  Ondersteuning en begeleiding
 • Icoon_non-discriminatiecode
  Sectorale Non-Discriminatiecode
 • Icoon_Handicap
  Toegankelijkheid voor werknemers met een handicap
 • Icoon_Best practices
  Best practices uit de sector